Siirt'te 12 adet taşınmazın satış ihalesi yapılacak

Siirt'in Baykan ilçesinde Milli Emlak Şefliği tarafından 12 adet taşınmazın satış ihalesi yapılacak

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Artı Siirt Haber - Yahya Kara

Siirt'in Baykan ilçesinde Milli Emlak Şefliği tarafından 12 adet taşınmazın satış ihalesi yapılacağı duyuruldu.

Yeşilçevre Köyü, Gümüşkaş Köyü, Atabağı Beldesi ve Tütenocak Köylerinde yer alan 12 taşınmazın ihalesi 29 Aralık 2022 tarihinde Milli Emlak Şefliği tarafından yapılacağı duyuruldu.

İhalenin detayları ise şu şekilde;

Siirt'te 12 adet taşınmazın satış ihalesi yapılacak

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mal satışı; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tahmini bedeller üzerinden hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Baykan Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

2- İhaleye Katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)geçici teminatı; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler. 1-Tedavüldeki Türk Parası, 2- Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. 4- Taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen çevrilgen döviz.)
b) yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri (ikametgah belgesi)
c) tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,
d)Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirilmesini, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname’yi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.

3- Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4- İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Baykan Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

5- Taşınmaz Mal satışlarında istenilmesi halinde alıcılar tarafından ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi 4706 sayılı kanunun 4916 sayılı kanunla değişik 5. Maddesi ile Bakanlığımızın 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi sayısı belirlenerek bedelin 1/4 ni peşin geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak sureti ile 2 yılda eşit taksitler halinde ödenebilir.

6- Hazine taşınmaz malların satışı KDV den istisna olup, vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihinden itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.

7-Hazine taşınmazların satış bedeli üzerinden %1 döner sermaye işlemi bedeli alınır.

8-İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dahilinde Baykan Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR.

İletişim: Siirt Baykan Milli Emlak Şefliği: 0484 561 24 45

 İlana Ulaşmak İçin Tıklayın 

ARTI SİİRT

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN